top of page

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 23 mei 2018.

Deze privacyverklaring is van toepassing op:
IJsselheem
Engelenbergplantsoen 3
8266 AB Kampen
Tel. 088-339 44 00
Kamer van Koophandel-nummer 41025569

IJsselheem hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven wij heldere en transparante informatie hoe wij omgegaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig met persoonsgegevens om. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder te noemen AVG).

 

De AVG beschermt persoongegevens. Maar wat zijn persoonsgegevens?

De wet verstaat onder persoonsgegevens: alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon (de betrokkene). Dus de combinatie van naam en geboortedatum, contactgegevens en een pasfoto zijn allemaal persoonsgegevens. Hiernaast kent de wet bijzondere persoonsgegevens; dit zijn gegevens die extra gevoelig zijn en extra beschermd moeten worden. Het gaat dan om bijvoorbeeld uw BSN-nummer, gezondheids- of medische gegevens en de gegevens van kinderen.

Aanvulling op privacy en de persoonsgegevens van overleden cliënten

De wet beschermt de privacy doordat zij bepaalt onder welke voorwaarden persoonsgegevens mogen worden verwerkt. Deze informatie mag alleen met goede redenen worden gebruikt, zoals met toestemming van de persoon over wie het gaat. Gegevens die uitsluitend betrekking hebben op een overleden persoon zijn echter geen persoonsgegevens zoals hier bedoeld. De overledene geniet daarom geen bescherming op basis van deze wet. Binnen IJsselheem hebben we afgesproken dat de privacy van een cliënt wordt beschermd zolang de cliënt zorg van ons ontvangt. Dit betekent dat wij, ook wanneer een cliënt na overlijden de laatste zorg voor zijn lichaam ontvangt, bij de administratieve afhandeling van de geleverde zorg en dienstverlening en elk moment na overlijden, invulling blijft geven aan deze privacybescherming.

IJsselheem heeft persoonsgegevens nodig om haar werk goed te kunnen uitvoeren en de afspraken (overeenkomsten) die er zijn gemaakt na te kunnen komen.

 

Verwerking van gegevens

In het verwerkingsregister leggen wij alle verwerkingen van persoonsgegevens vast, inclusief het doel en de geldende bewaartermijnen.

 

Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

 • registreren van een potentiele cliënt inclusief toetsing aan de toetsingsvereisten;

 • verlenen van huisvesting en de met de woonfunctie direct samenhangende voorzieningen;

 • verlenen van zorg en de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst met een cliënt;

 • kunnen functioneren als contactadres voor familieleden, curatoren, mentoren en naaste betrokkenen;

 • toezenden van informatie over onze dienstverlening;

 • doen van administratieve verwerkingen waaronder het vastleggen van inkomsten en uitgaven, het doen van betalingen en het innen van vorderingen;

 • voldoen aan de wettelijke verplichting in het kader van externe verantwoording

 • behandelen van geschillen;

 • opsporen van strafbare feiten en het voorkomen en bestrijden van fraude;

 • beantwoorden van uw reacties via de online invulformulieren (beschikbaar op de website).

 

Beveiliging van gegevens

 • Wij nemen alle noodzakelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om miscbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

 • Alleen medewerkers die het echt nodig hebben voor hun werk, hebben toegang tot persoonsgegevens en mogen deze inzien en verwerken voor zover nodig.

 • Iedereen die toegang heeft tot de persoonsgegevens gaat hier zorgvuldig mee om en is gebonden aan geheimhoudingsplicht.

 

Gegevens delen met andere organisaties

Wij delen persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van ons, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. IJsselheem blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doeleinde waarvoor wij uw gegevens hebben verzameld. Hierna verwijderen of anonimiseren wij deze gegevens. Anonimiseren betekent dat wij ervoor zorgen dat gegevens niet meer naar u te herleiden zijn. Soms hebben wij bepaalde gegevens toch nog langer nodig voor een ander doeleinde. Als dat het geval is, hebben wij daarvoor een grondslag en zorgen wij ervoor dat deze gegevens alleen nog toegankelijk zijn voor dat doeleinde. Daarna anonimiseren of verwijderen wij alsnog uw gegevens.

 

Datalekken

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Wij streven ernaar om verlies of onrechtmatige verwerking (lekken) tegen te gaan. Wanneer zich een ernstige gebeurtenis voordoet waarin sprake is van een datalek stellen wij de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte. Indien de datalek ongunstige gevolgen voor u heeft brengen wij u daarvan op de hoogte. Mocht u een datalek constateren, informeer ons dan zo spoedig mogelijk. Bel ons: 088-3394400 of mail naar: fg@ijsselheem.nl.

 

Websitebezoek en cookies

 

Websitebezoek

Indien u een contact- of inschrijfformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan bewaren wij uw gegevens zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van de vraag. Uw gegevens worden gedeeld met de beheerder van de website, Afslagzuid. De gegevens worden 30 dagen na beantwoording verwijderd. Op ieder gewenst moment kunt u aangeven dat wij uw gegevens moeten verwijderen.

 

Links naar andere websites, sociale media

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Op onze website zijn knoppen opgenomen van diverse social media, zoals Facebook en Twitter. Via deze knoppen plaatsen de social media zelf een cookie. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de site van de betreffende social media.

 

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee de website optimaliseren. Afmelding voor cookies kan door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser worden verwijderd. Meer informatie over cookies vindt u op de websites van Cookierecht en van de Consumentenbond.

 

hbskampen.nl maakt gebruik van cookies. Deze worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • functionele cookies voor een correcte werking van de website (mobiel vs. desktop verkeer, enz.);

 • Google Analytics voor het verzamelen van statistieken over gebruik en optimalisatie;

 • marketing cookie Indeed om ervoor te zorgen dat vacatures van IJsselheem zichtbaar worden via Indeed;

 • Facebook (op sommige plekken in de site worden Facebook-plugins ingeladen zoals bij Nieuws).

 

Welke rechten hebt u?

Elke betrokkene (iedere natuurlijke persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt) heeft ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens het recht op:

 • Recht om gegevens over te dragen (dataportabiliteit)

 • Recht om vergeten te worden (vergetelheid)
  Indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor wij ze hebben gekregen, hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier is een aantal uitzonderingen op, zoals de plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor onder andere de Belastingdienst.

 • Recht om in te zien (inzage)
  U hebt het recht om te vragen welke gegevens wij van u verwerken en het recht om deze in te zien.

 • Recht om te wijzigen (rectificatie en aanvulling)
  Indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, hebt u het recht om deze aan te laten passen.

 • Recht op informatie
  U heeft het recht om aan ons te vragen of wij uw gegevens verwerken.

 • Recht op bezwaar te maken tegen gegevensverwerking
  U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij staken de verwerking, tenzij dwingende gronden anders bepalen. U wordt hiervan dan op de hoogte gesteld.

 

Vragen, opmerkingen of klachten

Hebt u vragen of maakt u zich zorgen over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan en deze gegevens gebruiken? Hebt u klachten? Of wilt u één van uw hiervoor genoemde rechten uitoefenen, neem dan contact met:

IJsselheem
Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 89
8260 AB Kampen

088-3394400
info@ijsselheem.nl

 

Wij reageren  zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Indien wij na contact te hebben gehad er toch niet samen uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder; de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen worden op de website gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

bottom of page